El Certificat ESG integra responsabilitat econòmica amb sostenibilitat

Què és?

El Certificat ESG Aequum és un segell de responsabilitat empresarial que integra criteris ambientals, socials i de governança i que serveix de guia en la transició cap a la sostenibilitat i la responsabilitat.

El Certificat ESG Aequum és un sistema d’avaluació objectiu dirigit a empreses i entitats que facilita l’accés a finançament privat i a licitacions del sector públic. Així mateix, la Certificació ESG Aequum permet a les empreses i entitats realitzar un seguiment al llarg del temps del seu grau de responsabilitat.

El conjunt d’indicadors del Certificat ESG Aequum es generen amb un sistema de seguiment que mesura l’excel·lència de la companyia en comparació amb empreses del mateix sector i de la resta de sectors de l’economia.

La integració de l’ESG en l’anàlisi de riscos financers és el mètode de responsabilitat en la gestió i la inversió que més creix en els darrers anys a nivell global. Aquest sistema canviarà el paradigma dels balanços financers de les empreses fent que aquests incorporin elements de mesura que van més enllà de les valoracions estrictament financeres, amb el que s’aconseguirà un grau superior de coneixement intern i es garantirà una millor presa de decisions. Un dels impactes que això generarà serà un canvi gradual en la governança de les empreses a l’hora de fixar prioritats, permetent combinar la millora de la rendibilitat amb la sostenibilitat i la responsabilitat.

Àmbits 

El Certificat ESG Aequum es basa en un conjunt d’indicadors representatius en els àmbits ambiental, social i de governança.

Ambiental

Aconseguir la sostenibilitat evitant els impactes ambientals més importants: 

— Emissions d’efecte hivernacle
— Contaminants
— 
Eficiència energètica
— 
Vessaments líquids i residus
— 
Innovació
— 
Ús de recursos

Social

Garantir els drets de treballadors i consumidors KPI: 

— Laboral
— Gènere
— Drets humans
— Responsabilitat social

Governança

Democratitzar els processos de gestió i presa de decisions dels agents econòmics KPI: 

— Components de govern
— Gestió de la propietat
— Transparència

Controvèrsies

Fixar un llindar d’accés mínim per a obtenir el Certificat ESG. L’incompliment d’un dels indicadors inclosos en les Controvèrsies implicaria la suspensió de tot el procediment de certificació.

— Casos de corrupció
— Casos de frau fiscal
— Accidents laborals
— Vulneració de Drets Humans
— Despeses anuals en multes

Indicadors de la Certificació

Els indicadors sumen un total de 57, repartits entre 30 de tipus quantitatiu i 27 de tipus qualitatiu. Del total, 18 són de temàtica ambiental, 22 de temàtica social i 11 de governança.

Informe de la Certificació

El resultat final del procés de certificació és un informe per a l’empresa o entitat, que queda resumit en el Certificat ESG Aequum de la següent imatge. Les qualificacions de qualitat ESG s’expressen amb una lletra que va d’A a D i un signe (+) o (-) per a agregar matisos. La qualificació A és la de major qualitat i la D és la de menys qualitat, mentre que el signe + expressa el grau superior de qualitat per a cada lletra i el signe – l’inferior de cada lletra.

El Certificat ESG Aequum permet saber el lloc relatiu de l’empresa o entitat en el rànquing del sector al qual pertany i en el global de l’economia.

L’informe de certificació ESG també inclou un apartat de recomanacions que facilitin a l’empresa o entitat la millora del seu acompliment ESG en el futur.

1. Qualificació

La qualificació agregada que obté l’empresa pel seu comportament ambiental, social i de governança per a l’any de la certificació.

2. Nota desagregada

Les diferents qualificacions que obté l’empresa certificada per a cada pilar ESG l’any de la certificació. Ens permet observar en quins elements l’empresa està més avançada i en quins altres haurà de millorar. També indica en quins pilars millora i/o empitjora respecte exercicis anteriors.

3. Posició global

Indica en quina posició està l’empresa certificada respecte a la resta d’empreses catalanes certificades. També indica si ha guanyat o ha perdut posicions respecte a anys anteriors.

4. Posició sectorial

Indica en quina posició està l’empresa certificada respecte a la resta d’empreses catalanes certificades del seu sector. També indica si ha guanyat o ha perdut posicions respecte a anys anteriors.

5. Recomanacions

La certificadora introduirà recomanacions generals per a la millora ESG en el proper exercici de certificació.

Model

El funcionament de la Certificació ESG està basat en un model amb dos elements fonamentals:

— Agència ESG Aequum

Una agència ESG que crea, desenvolupa i actualitza els indicadors del certificat prestant especial atenció a les característiques reals de l’economia. L’Agència també aprova a les companyies de certificació i els proporciona un protocol de certificació per a facilitar la finalització eficient del procés d’auditoria de la companyia.

— Empreses de certificació

Empreses de certificació que certifiquen empreses d’acord amb el sistema de l’Agència ESG Aequum.

Utilitat del Certificat ESG Aequum


Empreses

1

Les empreses necessiten finançament i tenir èxit en la contractació pública

2

Una certificadora els farà l’auditoria sota els criteris ESG

3

Aquesta certificadora estarà homologada per l’Agència ESG Aequum

4

Les empreses podran accedir a nou finançament i contractació pública

1

Les empreses necessiten finançament
i tenir èxit en la contractació pública

2

Una certificadora els farà l’auditoria sota els criteris ESG

3

Aquesta certificadora estarà homologada per l’Agència ESG Aequum

4

Les empreses podran accedir a nou finançament i contractació pública


Inversors

1

Els inversors cerquen nous instruments per a fer inversions rendibles, segures i amb impacte social positiu

2

L’Agència ESG Aequum facilitarà informació sobre la idoneïtat del Certificat ESG per a les inversions

3

S’incorporarà com a criteri per a les inversions l’obtenció del Certificat ESG

4

Com a inversor, es col·laborarà al bé comú de forma activa sense renunciar a la rendibilitat

1

Els inversors cerquen nous instruments per a fer inversions rendibles, segures i amb impacte social positiu

2

L’Agència ESG Aequum facilitarà informació sobre la idoneïtat del Certificat ESG per a les inversions

3

S’incorporarà com a criteri per a les inversions l’obtenció del Certificat ESG

4

Com a inversor, es col·laborarà al bé comú de forma activa sense renunciar a la rendibilitat


Administracions públiques

1

Les administracions públiques cerquen instruments pràctics per resoldre licitacions introduint elements extra financers

2

Es posen en contacte amb l’Agència ESG Aequum per veure la idoneïtat del certificat ESG

3

S’incorporarà com a criteri per a les licitacions l’obtenció del Certificat ESG

4

La contractació pública millorarà sense més costos administratius

1

Les administracions públiques cerquen instruments pràctics per resoldre licitacions introduint elements extra financers

2

Es posen en contacte amb l’Agència ESG Aequum per veure la idoneïtat del certificat ESG

3

S’incorporarà com a criteri per a les licitacions l’obtenció del Certificat ESG

4

La contractació pública millorarà sense més costos administratius


Certificadores 

1

Les certificadores volen certificar amb criteris ESG

2

L’Agència ESG Aequum les homologarà perquè es converteixin en una certificadora ESG

3

Les certificadores ESG recolliran información de les empreses que es volen certificar

4

Les certificadores donaran el Certificat ESG homologat per l’Agència ESG Aequum

1

Les certificadores volen certificar amb criteris ESG

2

L’Agència ESG Aequum les homologarà perquè es converteixin en una certificadora ESG

3

Les certificadores ESG recolliran información de les empreses que es volen certificar

4

Les certificadores donaran el Certificat ESG homologat per l’Agència ESG Aequum

Agència ESG
C/Pallars 85 2-3
08018 Barcelona

info@esgaequum.com

Impulsat per

Promou

Amb el finançament de